Close

ระบบกองทุนแฟร์เทรด (Fair Trade) ดีอย่างไร ?

กองทุนแฟร์เทรดเป็นกองทุนที่สนับสนุนแนวคิดของระบบการค้าที่มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

สนับสนุนการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตที่ด้อยศักยภาพทางเศรษฐกิจ
สร้างกองทุนในการช่วยพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ให้ความสำคัญกับการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
รวมถึงรองรับความเสียหายส่วนหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติให้ “เพื่อนปลูก” ของเรา

“เพื่อนกิน” ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการของเรา
ก็จะได้มีโอกาสสนับสนุนหลักการแฟร์เทรดไปด้วยในตัว
โดยประมาณ 5% ของค่าสมาชิกข้าวปลอดสารพิษ และ 10% ของข้าวอินทรีย์
จะถูกนำไปสมทบในกองทุนแฟร์เทรด
ซึ่งบริหารจัดการโดย สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (สผอ.)

สังคมที่เป็นธรรม คือ สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Go top