Close

แนวคิดของโครงการ “เพื่อนปลูก เพื่อนกิน” คืออะไร ?

หัวใจของโครงการเรา คือ คำว่า “เพื่อน”

จาก “ใครก็ไม่รู้ปลูก ให้ใครก็ไม่รู้กิน” มาเป็น “เพื่อนปลูก ให้ เพื่อนกิน”

เพราะหาก คนปลูกและคนกิน คบหาสมาคมกันฉันท์เพื่อน
ด้วยความ เข้าใจ ห่วงใย และ หวังดี เราก็จะพึ่งพากันเองได้อย่างยั่งยืน

เราเชื่อว่า ความเป็น “เพื่อน”
จะเอื้อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง . . .

จาก การค้าที่ไม่เป็นธรรม สู่ การค้าระบบเพื่อน

จาก การบริโภคตามความนิยม สู่ การบริโภคอย่างฉลาด

จาก สังคมตัวใครตัวมัน สู่ สังคมมีส่วนร่วม

จาก การพึ่งพาภาครัฐ สู่ การพึ่งพาภาคประชาชน

จาก การกู้หนี้ยืมสิน สู่ กองทุนหมุนเวียน

จาก การจำนำข้าว สู่ การประกันราคาข้าว

จาก ความยากจน สู่ ความอุดมสมบูรณ์

จาก นาเคมี สู่ นาอินทรีย์

จาก โรคภัยไข้เจ็บ สู่ สุขภาพแข็งแรง

จาก สภาพแวดล้อมเป็นพิษ สู่ สภาพแวดล้อมสมดุล

จาก ความน้อยเนื้อต่ำใจ สู่ ความภาคภูมิใจ

จาก การเป็นผู้ตาม สู่ การเป็นผู้นำ

จาก ชุมชนอ่อนแอ สู่ ชุมชนเข้มแข็ง

จาก ชีวิตร้อนรุ่มเป็นทุกข์ สู่ ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข

“เพื่อนกิน” จะช่วย “เพื่อนปลูก” ได้อย่างไร ?

เราอยากจะเชิญชวน “เพื่อนกิน” ทุกคน มาร่วมลงขันในกองทุนที่สนับสนุน “เพื่อนปลูก”

concept-pic-3

“ เงินที่เราซื้อข้าวล่วงหน้าจาก “เพื่อนปลูก” เป็นรายปี
มีค่าเท่ากับการลงขันกันในกองทุน
เพื่อให้เพื่อนเรามีเงินที่จะนำไปจัดหาปัจจัยที่จำเป็น
ในการเริ่มลงมือทำนาอินทรีย์ “

Go top