Close

คณะที่ปรึกษาโครงการ

พระไพศาล

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล . ประธานที่ปรึกษา

พระนักคิด นักเขียนที่สำคัญในแวดวงพุทธศาสนาไทย
ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ
และยังเป็นประธานเครือข่ายพุทธิกา และกรรมการมูลนิธิอื่นๆ
ทางด้านการพัฒนาสังคมคุณธรรมจริยธรรม

ธวัชชัย โตสิตระกูล

คุณธวัชชัย โตสิตระกูล

นักพัฒนาชุมชนผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์กรีนเนท จำกัด
เป็นผู้บุกเบิกการส่งเสริมการรวมกลุ่มกันพัฒนาธุรกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน
ริเริ่มการจัดตั้งโรงสีชุมชนให้เกษตรกรชาวนาที่อำเภอกุดชุม ยโสธร
ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับชุมชนเกษตรกรในที่อื่นๆ
และเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)

วิฑูรย์ ปัญญากุล

คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล

นักพัฒนาชุมชน ผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังงานส่งเสริมการทำงาน
ผลักดันสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
รวมทั้งการส่งเสริมระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)
พัฒนากระบวนการตลาดทางเลือกแก่เกษตรกรและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์
เป็นประธานสหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (Biothai) นักคิด
ผู้นำการเคลื่อนไหวที่ชี้ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญ ปัญหา ทางออก
การอนุรักษ์และการพัฒนาประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิชุมชน ความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหาร
รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ดิสทัต โรจนาลักษณ์

คุณดิสทัต โรจนาลักษณ์

นักเขียน ผู้แปลหนังสือซีเอสเอ เกษตรแบ่งปัน คู่มือพลเมืองสานสายใยผู้ผลิต ผู้บริโภค
(Sharing the Harvest : a citizen’ s guide to Community Supported Agriculture)
เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกแนวคิดซีเอสเอ เกษตรแบ่งปันในเมืองไทย ตั้งแต่ปี 2541
ร่วมทำงานพัฒนาชุมชนเกษตรกร จนมาเป็นเกษตรกรพึ่งพาตนเองเต็มตัวในปัจจุบัน

สารี อ๋องสมหวัง

คุณสารี อ๋องสมหวัง

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์กรอิสระขับเคลื่อนงานสาธารณะประโยชน์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ทำงานเกาะเกี่ยวกับทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ องค์กรต่างๆ
เพื่อยกระดับสิทธิ บทบาทและโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งการเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค ทั้งในระดับปัจเจกและผลประโยชน์สาธารณะ

รศ.ประภาภัทร นิยม

รศ.ประภาภัทร นิยม

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
ประธานกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คณะกรรมการนโยบายโครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาที่ควบคู่ไปกับวิถีพุทธและวิถีชีวิตพอเพียง

ธีรพล นิยม

คุณธีรพล นิยม

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี 2556
สถาปนิกอาวุโส และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันอาศรมศิลป์
คณะกรรรมการ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสถาบันปรีดี พนมยงค์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
มูลนิธิสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civic Net) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ฯลฯ

Go top