Close

เกษตรแบ่งปัน

(CSA – Community Supported Agriculture)

เชื่อมโยงและสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง “คนปลูก” และ “คนกิน” อย่างไร?

“เกษตรแบ่งปัน หรือ ซีเอสเอ เป็นมากกว่ากลยุทธ์ทางการตลาด
แต่เป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและเกษตรกรมาสัมพันธ์กันแบบพี่น้องผองเพื่อน
เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยผู้บริโภคแสดงเจตจำนงอย่างเป็นรูปธรรมที่จะรับความเสี่ยงร่วมกับผู้ผลิต
ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรับผลผลิตตลอดทั้งปี  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง
และสามารถปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน”

จาก คุณดิสทัต โรจนาลักษณ์
ผู้แปลหนังสือ ซีเอสเอ เกษตรแบ่งปัน คู่มือพลเมืองสานสายใยผู้ผลิต ผู้บริโภค
(Sharing the Harvest: a citizen’ s guide to Community Supported Agriculture)

จากใครก็ไม่รู้ปลูก ให้ใครก็ไม่รู้กิน มาเป็น “เพื่อนปลูก” ให้ “เพื่อนกิน”

เป็นหัวใจหลักและแนวคิดของโครงการนี้
ที่จิตอาสามาร่วมช่วยกันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภค
ให้ได้มีโอกาสเชื่อมโยง สนับสนุน พึ่งพา แบ่งปันร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยตรง
ด้วยการร่วมกันซื้อข้าวล่วงหน้าจากเกษตรกรเป็นรายปี
เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร โรงสีชุมชน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
และสหกรณ์ ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด จังหวัดยโสธร
ได้นำเงินไปสนับสนุน และจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการส่งเสริมทำนาอินทรีย์
ให้แก่ชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ ๒ อำเภอ คือ
อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งมาจัดตั้งเป็นกองทุนแฟร์เทรด
เพื่อช่วยเหลือทางด้านการชดเชยรายได้ให้แก่ชาวนา
ในกรณีที่ผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้งหรือน้ำท่วม เป็นต้น
และใช้ในกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา และชุมชน

ซึ่งการสนับสนุนจากผู้บริโภคโดยตรงในครั้งนี้
นอกจากจะช่วยเหลือให้เกษตรกรและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
หลีกเลี่ยงปัญหาจากการกู้หนี้ยืมสิน เกิดความเชื่อมั่น และพัฒนาความเข้มแข็งในชุมชน
จากการมีตลาดที่รองรับผลผลิตของเขาอย่างแน่นอน ด้วยการเข้าร่วมกระบวนการทำนาเกษตรอินทรีย์แล้ว
ยังช่วยลดปัญหาทางสุขภาพของทั้งผู้ปลูกและผู้กิน
ร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศน์ธรรมชาติให้กลับคืนมาสู่ผืนดิน น้ำ อากาศ ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ 
และได้ร่วมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคอาหารในระบบที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย

Go top